Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Odbor životního prostředí (OŽP)


Agenda životního prostředí spadá pod samostatný odbor Městského úřadu Vyšší Brod. Realizuje výkon státní správy v přenesené působnosti, stejně jako v samostatné působnosti, kdy zabezpečuje agendu na úsecích odpady, voda, ochrana ovzduší a ochrana krajiny a přírody. Dále  zajišťuje evidenci čísel popisných, čísel evidenčních a názvy ulic. 


Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200, boční vchod 
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.

cp-200


Personální obsazení

Ing. Dagmar Poláčková

Životní prostředí a odpadové hospodářství
380 746 541, 724 347 437
zivotni.prostredi@mestovyssibrod.cz

Informace k agendě
V této agendě úřad realizuje výkon státní správy v přenesené působností na úsecích:

Odpady (dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady):

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu se zákonem,
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek, současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.

Voda (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon):

 • upravuje, omezuje, popřípadě zakazuje podle § 6 odst. 4 zákona obecné nakládání s povrchovými vodami, nejde-li o vodní toky tvořící státní hranici.

Ochrana ovzduší (§ 27 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší):

 • kontroluje, zracionální a mobilní zdroje při podezření z porušení zákona

Ochrana přírody a krajiny (§ 76 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny):

 • povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1 zákona, ukládá náhradní výsadbu podle § 9 zákona a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2 zákona,
 • vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 zákona,
 • vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2 zákona, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registruje významné krajinné prvky podle § 6 odst. 1 zákona,
 • sjednává a ruší smlouvy o smluvně chráněném stromu podle § 39 a §45 odst. 2 zákona, projednává záměry na vyhlášení památných stromů podle § 55 odst. 1 zákona, vymezuje jejich ochranná pásma podle § 46 odst. 3 zákona a rušení ochrany památných stromů podle § 46 odst. 4 zákona, předává dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných stromů do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1 zákona,
 • vydává souhlasy k ošetřování památných stromů podle § 46 odst. 2 zákona, vydává souhlasy ke stanoveným činnostem v ochranných pásmech chráněných stromů podle § 46 odst. 3 zákona, povoluje výjimky ze zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1 zákona a uzavírá dohody podle § 56 odst. 5 zákona, jde-li o památné stromy,
 • vydává souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1 zákona,
 • ukládá pokuty za přestupky podle § 87 zákona
 • ukládá pokuty právnickým a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti podle § 88 zákona,
 • posílá roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí na ČSÚ.

Ochrana zemědělského půdního fondu:

 • posuzuje druh pozemků v území, které je v dikci obce s pověřeným obecním úřadem podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích na základě § 154 zákona č 500/2004 Sb., správní řád.

Výdej rybářských lístků

V této agendě úřad  na úseku samostatné působnosti zabezpečuje, případně koordinuje tyto činnosti: 

Spolupráce s orgány státní správy a dalšími institucemi v oblasti životního prostředí.

Odpady:

 • kontroluje černé skládky,
 • kontroluje dodržování Obecně závazné vyhlášky Města Vyšší Brod č. 1/2015, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Vyšší Brod,
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinností podle § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • vede evidenci odpadů vyprodukovaných městem Vyšší Brod,
 • posílá roční hlášení o odpadech vyprodukovaných městem Vyšší Brod do ISPOP a na ČSÚ.
 • posílání statistických hlášení na ČSÚ,
 • vede agendu směsného komunálního odpadu pro občany,
 • provádí kontrolu vývozu kontejnerů separovaných odpadů a vyřizování reklamaci,
 • provádí kontrolu vývozu směsného komunálního odpadu a vyřizování reklamací.

Voda:

 • provádí vodohospodářský dozor čistírny odpadních vod (ČOV) a městské kanalizace
 • je členem protipovodňové hlídky
 • provádí kontrolu protipovodňových opatření a zjišťuje škody po povodních

Ochrana přírody a krajiny:

 • vede agendu na úseku veřejné zeleně - údržba, revitalizace a rozvoj veškeré zeleně, připravuje a realizuje smlouvy o dílo na ošetření zeleně a kontroluje plnění těchto smluv,
 • vede agendu prodeje dřeva v samovýrobě a prodej palivového dřeva (dřeviny rostoucí mimo les)

 

Čísla popisná, evidenční a názvy ulic:

 • vedení kompletního přehledu názvů částí obce, ulic, veřejných prostranství a číslování budov ves správním území města Vyšší Brod,
 • přidělování čísel popisných nebo čísel evidenčních budovám ve správním území města Vyšší Brod,
 • provádění přečíslování budov ve správním území města Vyšší Brod.

Nejdůležitější zákony:

 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fandu, ve znění pozdějších předpisů.

Důležité dokumenty
Oznámení kácení dřevin mimo les
(doc, 25,5 kB)

Tiskopis oznámení kácení dřevin mimo les - odbor životního prostředí MěÚ Vyšší Brod


Dotace na výstavbu domácích čistíren vod

Odpadové hospodářství

Od 1.1.2024 dochází ke změně systému odpadového hospodářství. 

Svoz odpadu nově zajišťuje společnost TECHNICKÉ SLUŽBY KAPLICE s.r.o. 

tel: 380 425 722

 

Jaké jsou změny?

 • Již nebudete platit jednorázový roční poplatek 550,-Kč/osoba za svoz směsného komunálního odpadu.

Tímto bychom Vás chtěli požádat o neplacení ročního poplatku 550,- Kč/osoba.

Nově budete platit až v roce 2025, a to za konkrétní hmotnost, která Vám byla vyvezena v předešlém roce (2024).

 • Vlastník nemovité věci nebo SVJ (plátce poplatku) je povinen ohlásit se k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a to vyplněním příslušného formuláře.

 

 • Každá nádoba na odpady (popelnice, kontejnery), která se bude samo­statně vážit se bude „čipovat“, tzn., že vlastník dané nádoby bude hradit příslušný poplatek za konkrétní množství (v kilogramech) sveze­ného směsného komunálního odpadu.

 

 • Daná nádoba bude muset být registrována a osazená čipem, který bude identifikovat příslušnou nemovitost.

 

 • Nahlá­šení četnosti vývozu odpadové nádoby, která je 1x týdně, 1x 14 dní, nebo 1 x měsíčně na Odboru životního prostředí.

 

Četnost a adresu vlastníka nemovitosti, včetně počtu odpadových nádob, prosím nahlaste na odboru životního prostředí paní Ing. Dagmaře Poláčkové v průběhu měsíce prosince 2023.