Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Odbor sociálních věcí (OSV)


Odbor sociálních věcí Městského úřadu Vyšší Brod zajišťuje organizaci Pečovatelské služby, depistážní činnost a přímou či nepřímou sociální práci s klientem. Dále odbor spolupracuje se státními, samosprávnými či neziskovými institucemi na úseku sociální péče.  


Sídlo:  Budova MěÚ Vyšší Brod, č.p. 200 (bývalé zlatnictví)   
Úřední dny: pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
  středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Je možné se telefonicky objednat na konkrétní den a čas.

Mgr. Lenka Grbačová

Vedoucí Odboru sociálních věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.cz

Kateřina Sulzerová

Referentka Odboru sociálních věcí
380 746 613, 723 063 949
socialni.odbor@mestovyssibrod.cz

charita-cr

V roce 2021 jsme od Charity Kaplice obdrželi dar v rámci Tříkrálové sbírky ve výši 15.927 Kč. Dar bude
použit na úhradu nákladů spojených s pomocí sociálně potřebným občanům patřících pod náš
pověřený sociální odbor. Tímto bychom chtěli ze srdce poděkovat všem koledníkům a dárcům.

 


Informace k odboru

Činnost odboru sociálních věcí

 • organizace pečovatelské služby
 • depistážní činnost, vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci a nebo v hmotné nouzi
 • přímá sociální práce s klientem
 • poskytování základního sociálního poradenství
 • nepřímá sociální práce s klientem
 • terénní sociální činnost
 • propagace dostupných sociálních služeb
 • spolupodílení se na realizaci preventivních aktivit, jejichž cílem je předcházet vzniku nepříznivých životních situací klientů
 • spolupráce s příslušnou krajskou pobočkou Úřadu práce
 • spolupráce s jinými státními, samosprávnými či neziskovými institucemi, případně s jinými subjekty na úseku sociální péče
 • výkon funkce opatrovníka

 

Nejdůležitější zákony

 • Zák. č. 500/2004 správní řád v platném znění
 • Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimum v platném znění
 • Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi v platném znění
 • Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění
 • Zák. č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů v ČR v sociálním zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 117/1995 Sb., o státním sociální podpoře v platném znění
 • Zák. č. 94/1963 Sb., o rodině platném znění
 • Zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění – vybraná ustanovení
 • Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění
 • Zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení v platném znění
 • Zák. č. 155/ 1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění

 

Informace

 • Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory se podávají na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce České republiky. Podle trvalého pobytu osoby: kontaktní pracoviště Vyšší Brod.
 • Pracovníci příslušných kontaktních pracovišť poskytnou všechny potřebné informace.

 

Sociálně – právní ochrana dětí a náhradní rodinná péče

 • Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oblast sociálně-právní ochrany dětí a náhradní rodinné péče pro oblast Vyšebrodska a Lipenska zajišťuje Městský úřad Český Krumlov – Odbor školství, sportu a mládeže, oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
 • Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).
 • Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále mají v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.
 • Ucelené informace o náhradní rodinné péči naleznete na webovém portálu občanského sdružení Paventia, o.s. Český Krumlov na www.paventia.cz. Jedná se o organizaci, která podporuje rozvoj náhradní rodinné péče a pomáhá znevýhodněním dětem a mladým lidem k jejich příznivému vývoji a dosažení kvalitního života ve společnosti.

 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

 • Město Český Krumlov jakožto obec s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
 • Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Více informací o sociálně-právní ochraně dětí naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (www.mpsv.cz).

 

Důležité kontakty:

 • Sociálně – právní ochrana dětí: 380 766 418, 380 766 427, 380 766 411
 • Kurátor pro mládež: 380 766 426, 380 766 416

Důležité dokumenty