Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Povinně zveřejňované informace


Informace zveřejněné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


1. Název
Město Vyšší Brod

2. Důvod a způsob založení

Právní postavení města Vyšší Brod jako obce, územního samosprávního celku a právnické osoby upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení,/ v platném znění, Ústava České republiky /ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění/ a Občanský zákoník /zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění/.


3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Město Vyšší Brod
Míru 250
382 73 Vyšší Brod


4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Město Vyšší Brod
Míru 250
382 73 Vyšší Brod


4.3. Úřední hodiny
Pondělí  08.00 - 17.00
Středa  08.00 - 17:00

 

Polední přestávka 1 hod 
od 12.00 do 13.00 hod.


4.4. Telefonní čísla

Podatelna, sekretariát: 380 746 537
Starosta: 380 746 650


4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

Oficiální stránky obce: 
http://www.mestovyssibrod.cz


4.7. Adresa e-podatelny

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu):

podatelna@mestovyssibrod.cz

WWW elektronická podatelna:
http://www.mestovyssibrod.cz/e-podatelna_67.html


4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB,
č.ú.: 298905274/0300


6. IČ
00246191

7. DIČ
CZ00246191

8. Dokumenty


Souhrn schválených rozpočtů

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/rozpocet_45.html


9. Žádosti o informace
 1. Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
 2. Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
 3. Z žádosti musí být zřejmé:
  • kdo dotaz činí - fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
  • že je určena úřadu
  • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím
 4. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu nebo prostřednictvím datové schránky, ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
 5. Neobsahuj e-li žádost náležitosti podle písmene b/ac/a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána podle odstavce 4, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Žádost podaná prostřednictvím datové schrány musí splňovat požadavky dle zákona č. 300/2008 Sb.

10. Příjem žádostí a dalších podání
 1. V případě ústní nebo telefonické žádosti oslovený poskytne žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici. Není-li žadateli na ústně nebo telefonicky podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuj e-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je potřeba podat žádost
 2. písemně.
 3. Písemná žádost je podávána na adresu: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod. Žádost lze podat poštou nebo osobně v podatelně úřadu /viz výše uvedená adresa/, faxem na čísle 380746305, prostřednictvím elektronické podatelny úřadu /podatelna@mestovyssibrod.cz/.
 4. Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odst. 3 předchozí části /viz 9. Žádosti o informace/ postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, úřad žádost odloží.
 5. V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve úřad žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne úřad o odmítnutí žádosti.
 6. Informace je poskytnuta žadateli ve lhůtě do 15 dnů od jejího podání. Za datum podání se považuje datum doručení žádosti úřadu. Týká-li se žádost zveřejněné informace, úřad sdělí žadateli do 7 dnů, kde a jakým způsobem je možno požadovanou informaci získat. Pokud žadatel na poskytnutí informace trvá, bude mu sdělena ve výše stanovené lhůtě.
 7. Lhůtu pro poskytnutí informace lze prodloužit o 10 dnů ze závažných důvodů, kterými jsou:
  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou odděleně od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti


  Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace /odst. 5 v této části - 10. Příjem žádosti a dalších podání/.

 8. Úřad neposkytne informace v případech stanovených v § 7 - 12 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. O tom vydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v odst. 5 této části /viz 10. Příjem žádosti a dalších podání/. Toto rozhodnutí doručí do vlastních rukou žadatele. Rozhodnutí musí obsahovat: Označení a adresu úřadu, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením právních předpisů, dle nichž bylo rozhodováno, číslo jednací a datum, odůvodnění omezení práva na informace, poučení o odvolání, jméno, příjmení a funkci pracovníka vyřizujícího žádost.
 9. Rozhodnutí není úřad povinen vydat v případě, že není zřejmé, komu je žádost určena nebo kdo ji činí /odst. 3, předchozí část - viz 9. Žádosti o informace/. Rovněž tak není povinen vydat rozhodnutí, jestliže se žádané informace nevztahují k jeho působnosti. V takovém případě žádost odloží a o této skutečnosti uvědomí žadatele do sedmi dnů od podání žádosti.

  Postup dle odst. 3 - 8 v této části se vztahuje pouze na žádosti podané písemně.

 10. Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací. Určenou částku je nutno uhradit před vydáním informace v hotovosti v pokladně MěÚ Vyšší Brod nebo převodem na účet č. 4328750217/0100.

  Příjmovým místem žádosti o informace je podatelna Městského úřadu Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

11. Opravné prostředky

Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává na adrese: Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.

Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Fyzická osoba uvede v odvolání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. V odvolání se dále uvede, v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, úřad odvolání odloží.

Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace /dále jen „Stížnost"/ může podat žadatel,

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádostí odkazem na zveřejněnou informaci,
 2. kterému po uplynutí lhůty podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/ nebyla poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 4. který nesouhlasí s výší úhrady, požadované v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

 1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. d nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,
 2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle odst. 3, 4 předchozí část /viz 10. Příjem žádostí a dalších podání/.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V dalším se postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané právní předpisy, podle nichž město Vyšší Brod jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
 • zákon č. 86/2002 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

Za poskytnutí informací dle § 17 odst. 1 bude na žadateli žádána náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Vydání informací je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.

Informace bude vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Úhrada nemůže být provedena formou dobírky. Úhrada se provede bezhotovostně na č. účtu 4328750217/0100, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Osvobození od úhrady nákladů
Pokud součet všech nákladů nepřesáhne 100,-Kč, je informace poskytnuta zdarma.

Sazebník úhrad viz odkaz níže.

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/dokumenty/poskytnute-informace-sazebnik-uhrad-nakladu_26.html

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.


16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro město Vyšší Brod poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Souhr výročních zpráv k náhledu 

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/dokumenty/vyrocni-zpravy_25.html

Souhrn poskytnutých informací k náhledu

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/poskytnuti-informace-106-99-sb-_72.html

Souhr uzavřených veřejnoprávních smluv k náhledu

odkaz: www.mestovyssibrod.cz/verejnopravni-smlouvy_46.html

20. Informace o zpracování osobních údajů

Informace k ochraně osobních údajů

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“)

Správce osobních údajů:

Město Vyšší Brod
ul. Míru 250
382 73 Vyšší Brod
Datová schránka: 7tnbs9d
Telefon: + 420 380 746 537
e-mail: podatelna@mestovyssibrod.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

RES PLUS s.r.o., zastoupený na základě pověření JUDr. Vladimírem Novotným
Vyšný 259
381 01 Český Krumlov
Datová schránka: uvyge2s
e-mail: novotny.res@gmail.com

Pojmy

Subjekt údajů – fyzická osoba, k níž se osobní údaj vztahuje

Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Citlivý údaj – zvláštní kategorie osobních údajů – osobní údaj, který vypovídá o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženských vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Zpracovatel osobních údajů – každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce. Jedná se zejména o organizace, které spravují informační systémy.

Účel zpracování osobních údajů – činnost, proces či aktivita, pro kterou je nezbytné či účelné osobní údaje subjektu údajů zpracovávat.

Titul zpracování osobních údajů – zákonnost zpracování osobních údajů. Město Vyšší Brod zpracovává pouze osobní údaje, pro které bylo zplnomocněno zvláštním právním předpisem, nebo na základě dobrovolného smluvního ujednání, ve svém oprávněném zájmu, při výkonu veřejné moci nebo při plnění úkolů ve veřejném zájmu anebo na základě svobodného a informovaného souhlasu od subjektu údajů.

Zdroje osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, od kterého jsou osobní údaje získány.

Příjemce osobních údajů – fyzická osoba nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty.

Zpracování osobních údajů – jakákoli operace s osobními údaji, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Automatizované zpracování osobních údajů subjektů ani profilování subjektů Město Vyšší brod nepraktikuje.

Principy zpracování osobních údajů

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s Nařízením a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a rovněž s principy stanovenými v Nařízení. Jedná se o tyto principy:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování
 • Účelové omezení (zpracování osobních údajů jen pro určité a legitimní účely)
 • Minimalizace osobních údajů (dochází ke zpracování osobních údajů pouze v nezbytně nutném rozsahu ve vztahu k danému účelu)
 • Přesnost a aktuálnost (organizace dbá na to, aby nepřesné, chybné či neaktuální osobní údaje byly bezodkladně opraveny nebo vymazány)
 • Omezené uložení (osobní údaje jsou v organizaci uloženy pod dobu ne delší, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovány a dále dle schváleného spisového plánu správce pouze pro účely archivnictví v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy)
 • Integrita a důvěrnost (osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení pomocí vhodných technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením).


Zpracování osobních údajů

Správce může zpracovávat osobní údaje subjektů údajů na základě následujících právních titulů:

Plnění právní povinnosti

Právní předpis po správci požaduje, aby osobní údaje zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.

Výkon veřejné moci nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situaci, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.

Plnění smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.

Oprávněný zájem

Právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektů údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se například o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.

Ochrana životně důležitého zájmu

V případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektů údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.

Souhlas

V případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováváním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Práva subjektu

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • Informace o účelech a právním základu zpracování
 • Informace o kategoriích osobních údajů
 • Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou osobní údaje předávány (včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími zárukami ochrany)
 • Informace o plánované době, po kterou jsou osobní údaje uloženy
 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování
 • Konkretizaci oprávněného zájmu správce
 • Informace o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí

V případě, že by správce po dobu zpracování Vašich osobních údajů hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, budete o tomto účelů i dalších souvisejících skutečnost vždy předem informován a dále postupováno v souladu s platnou legislativou.

Dále má subjekt údajů právo:

Na informaci, zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům.

Opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.

Výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“) v případech, kdy:

 1. Osobní údaje již nejsou pro dané účely potřebné,

 2. Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,

 3. Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistuje žádné převažující oprávnění důvody pro zpracování,

 4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

 5. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

 6. Pokud osobní údaje byly zpracovány v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 16 let.

Na omezené zpracování, a to v následujících případech:

 1. Jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

 2. Zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

 3. Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

 4. Jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Na získání osobních údajů, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správce (právo na přenositelnost) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně.

Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů-

Právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování osobních údajů zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.

Právo subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • Osobně na pracovišti správce po ověření totožnosti subjektu.
 • Písmeně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen.
 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem.
 • Datovou schránkou

21. RejstříkyÚřední hodiny MěÚ
Pondělí 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Středa  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00 

Z úřadu |

Žáci základní školy řešili vlastní návrhy do participativního rozpočtu

V pátek 18. března uspořádalo město ve spolupráci se sdružením Agora Central Europe workshop ve vyšebrodské základní škole v rámci projektu Studenti tvoří město. Žáci se v úvodní ...... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změny od 1. 1. 2022

Jak jsme vás již informovali, dochází od Nového roku k zásadní změně ve způsobu úhrady za vývoz popelnice (kontejneru).... celý článek


Z úřadu |

Odpady - změna pro všechny

V návaznosti na změnu zákona o odpadech zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku a od 1. 1. 2022 se mění systém plateb. Základní informace se dozvíte v článku, který je zároveň ...... celý článek


Z úřadu |

I v roce 2021 nám pomáhají získané dotace

Informujeme o získaných dotacích na projekty města, jedná se o velmi pestrou škálu programů od prostředků na výsadbu les až po spolkový a kulturní život... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu

Oznámení MěÚ o změně čísla běžného účtu a o změně systému plateb za komunální odpad... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 10/2021

Rada města s v poledním období zabývala především žádostmi o stanoviska a vyjádření k různým stavbám, ať to již byly rodinné domy, nebo stavby většího rozsahu, ale například ...... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 09/2021

Informace o aktuálním dění vě městě, v tomto měsíce se zaměřujeme především na probíhající projekty, které řeší město samo, nebo ve spolupráci s jinými organizacemi.... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou

Jak na žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Vyšší Brod, kdo může žádat a jaký je celkový postup při schvalování žádosti... celý článek


Z úřadu |

Pravidla pro pronájem městských bytů

Pravidla pro přidělování bytů v bytových domech v majetku města Vyšší Brod.... celý článek


Z úřadu |

Zprávy z rady 05/2020

Rada města se ještě během dubna scházela operativně na mimořádných zasedáních spojených s řešením situace spojené s nouzovým stavem a navazujícími vládními opatřeními. Na konci ...... celý článek


Z úřadu |

VIDEO: Zprávy z rady 04/2020

Během posledního měsíce se rada města schází především na mimořádných zasedáních, na kterých se řeší nutná opatření v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Ještě před ...... celý článek


Z úřadu |

Město zahájilo další projekty

(Foto, Video) V posledních týdnech byly zahájeny další projekty města. Odstartovala výstavba nové smuteční síně a oprava kulturní památky – bývalé školy v ulici Míru. Obě ...... celý článek


Z úřadu |

Náhradní výsadba v intravilánu města

Na konci dubna proběhla náhradní výsadba zeleně. Díky ní dochází k obnově aleje v ulici Míru, na které bylo vysazeno osm nových lip.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu 01/2019

Nové zastupitelstvo má za sebou víc jak dva měsíce práce. Jedním z jeho nejdůležitějších úkolů bylo v závěru roku v poměrně krátké době v úzké spolupráci s úřadem připravit ...... celý článek


Z úřadu |

Svoz odpadu - možnost změny 2018

Do 14. prosince 2018 si je možné na odboru ŽP domluvit změnu časového intervalu vývozu nebo změny odpadních nádob... celý článek


Z úřadu |

Přivítali jsme deset nových občánků

Nově narozené občánky přivítal starosta 6. 10. 2018. Do konce roku zorganizujeme ještě jedno vítání. ... celý článek


Z úřadu |

Povinná revize kotle na tuhá paliva

Povinné revize kotlů zavedl zákon o ochraně ovzduší v roce 2012 s tím, že první prohlídku museli mít provozovatelé kotle na tuhá paliva do konce roku 2016... celý článek


Zastupitelé |

Zastupitelé hodnotí svou práci 1

Každý měsíc od března do července 2018 budou postupně vycházet hodnocení jednotlivých zastupitelů (tentokrát Jaroš, Bigas, Ouředník), ve kterých se budou ohlížet za svou čtyřletou ...... celý článek


Z úřadu |

Změna systému nakládání s komunálním odpadem

Nakládání s komunálním odpadem ve Vyšším Brodě je potřeba změnit. Samotné důvody změny lze rozdělit do dvou oblastí; (1)nakládání s odpady od občanů a (2) nakládání ...... celý článek


Z úřadu |

Ukončení ordinace lékaře pro dospělé - vyjádření města

Vyjádření vedení úřadu k nastalé situaci spojené s ukončením ordinace lékařky MUDr. Brudnové. ... celý článek


Z úřadu |

Opakované veřejné projednání ÚP

Na základě ustanovení §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), se pořizovatel rozhodl ...... celý článek


Tiskové zprávy |

Dvě stavební parcely na prodej

Dvě stavební parcely pro stavbu rodinných domů jsou stále v lokalitě Pod Vodojemem k mání. Nabídky je možné podávat do 20. listopadu 2017.... celý článek


Z úřadu |

Poděkování za třídění odpadů

Celkově bylo ve městě vytříděno a předáno k dalšímu využití 112,623 t odpadů, za které pak město obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s., částku ve výši 221 930 Kč, která bude ...... celý článek


Z úřadu |

Investice, opravy a rekonstrukce

Naplánované investice, opravy a rekonstrukce se postupně realizují.... celý článek


Z úřadu |

Získané dotace

Zpracovávání žádostí o různé dotace probíhalo v zimních měsících. U velké většiny žádostí bylo město úspěšné.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - červenec 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem sociálního odboru MěÚ... celý článek


Tiskové zprávy |

Oprava památek pokračuje

S obnovou dalších památek se ve Vyšším Brodě začalo už na jaře. Ještě během letní sezóny budou zářit novotou.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - březen 2017

Informace z úřadu se věnují činnostem stavebního odboru MěÚ, v jehož náplni práce dochází v letošním roce ke změnám.... celý článek


Z úřadu |

Informace z úřadu - únor 2017

Informace z úřadu se tentokrát zaobírají činnostmi souvisejícími s finančním odborem, na kterém navíc proběhlo v nedávné době výběrové řízení na pozici referenta poplatků.... celý článek


... přejít na všechny články