Výběrové řízení - Technický hospodářský pracovník

Městský úřad Vyšší Brod přijme pracovníka na pozici technický hospodářský pracovník k pracovní skupině vedlejšího hospodářství.

Datum: 11.6.2018 | Zhlédnuto: 958x

Město Vyšší Brod
oznámení o vyhlášení výběrového řízení

v y h l a š u j i

výběrové řízení na místo

Technický hospodářský pracovník

 1. Druh práce a místo výkonu práce
  Druh práce: technický hospodářský pracovník k pracovní skupině vedlejšího hospodářství
  Místo výkonu práce je Městský úřad Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod.
  Předpokládaný nástup je dohodou, nejpozději od 1. 11. 2018. Jedná se o plný pracovní úvazek na dobu neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou.
   
 2. Předpoklady pro vznik pracovního poměru
  • Vzdělání úplné středoškolské
  • Řidičské oprávnění sk. B (další skupiny vítány)
  • Aktivní znalost práce na PC
  • Organizační schopnosti, vedení pracovní skupiny
  • Samostatnost ve vyhledávání a řešení pracovních úkolů v oblasti údržby veřejných prostranství, komunikací a péče o vzhled obce

 3. Další požadavky
  • Osvědčení o způsobilosti topiče k obsluze nízkotlakých kotlů nebo akceptování povinnosti získat toto osvědčení
  • Znalost práce s motorovými a elektrickými nástroji
  • Zkušenosti s provozem mechanizace a komunální techniky
  • Zkušenosti z úseku technických služeb
  • Psychická odolnost, spolehlivost a zodpovědnost

 4. Platová třída odpovídající druhu práce
  Zařazení do platové třídy bude provedeno dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě.

 5. Podání přihlášky
  Zájemce podá písemnou přihlášku na adresu Město Vyšší Brod, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
  případně na podatelnu Městského úřadu Vyšší Brod 

  nejpozději do dne 16. 7. 2018

  Přední stranu obálky označte slovy: „Výběrové řízení THP – NEOTVÍRAT“


 6. Obsah přihlášky
  Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
  a/ jméno, příjmení a titul zájemce
  b/ datum a místo narození zájemce
  c/ státní příslušnost zájemce
  d/ místo trvalého pobytu zájemce (z důvodu kontaktu uveďte i tel. číslo nebo e-mail)
  e/ číslo občanského průkazu nebo číslo o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občan
  f/ datum a podpis zájemce

 7. Přílohy k přihlášce
  1. životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  2. výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  3. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  4. podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: „ Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru dávám, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování“.

Bližší informace k popisu pracovní pozice podá p. Lenka Neubauerová, vedoucí odboru vedlejšího hospodářství: tel.: 380 746 468, 727 820 437, e-mail: vh.vedouci@mestovyssibrod.cz

Vyšší Brod 6. 6.2018

Mgr. Vladimíra Račáková
tajemnice