Změna číslo 6 územního plánu


Změna číslo 6 stávajícího územního plánu Vyšší Brod vydaná v květnu 2018. Naleznete zde základní informace a dokumenty.


Informace o vydání změny č. 6 ÚP

 

Změna č.6 územního plánu obceVyšší Brod

Zastupitelstvo města Vyšší Brod, příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, a §§ 10, 11 a §§ 171 -174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

po provedeném řízení podle §§ 50 - 53 ve vazbě na § 55 odst.2 a ve spojení s ustanovením § 188 odst.4 stavebního zákona

v y d á v á

tuto změnu č.6 územního plánu obce Vyšší Brod.

 

květen 2018

 

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.6 územního plánu obce VYŠŠÍ BROD

správní orgán,

který změnu č.6 ÚPO vydal

pořizovatel

 

Zastupitelstvo města Vyšší Brod

 

datum nabytí účinnosti:

 

MěÚ Vyšší Brod

 Oprávněná osoba pořizovatele:

Ing. Milan Zálešák, starosta města

Úřední způsobilá osoba:

Ing. arch. Dagmar Buzu