Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Stavíme garáž, pergolu, studnu

Informace o povolování staveb pergol, zahradních chat, bazénů, garáží, studní



Příslušenství rodinného domu (např. pergoly a zahradní chatky) o zastavěné ploše větší než 25  m2

Uvedené stavby podléhají územnímu posouzení tj. územnímu rozhodnutí o umístění stavby nebo územnímu souhlasu dle § 76 a násl. a § 96 stavebního zákona a ohlášení stavby dle § 104 odst. 2 písm. a) stavebního zákona. Tyto stavby vyžadují oznámení užívání stavby dle § 120 stavebního zákona, nebo kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona. Formuláře žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu a ohlášení stavby) jsou k dispozici na stavebním odboru MěÚ Vyšší Brod a na webových stránkách města Vyšší Brod.  K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod, odboru životního prostředí,orgánu památkové péče). V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k žádosti doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků, na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou oznamovatelem, správci sítí, kteří budou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru. K ohlášení se připojí projektová dokumentace dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracovaná autorizovanou osobou. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod, odboru životního prostředí, v některých případech i orgánu památkové péče). K věci se doplňuje, že v některých případech lze územní souhlas a ohlášení stavby sloučit v jedno opatření stavebního úřadu, na sloučení není právní nárok. Žadatel může případně dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území, proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Sklady a garáže o zastavěné ploše větší než 25 m2

Uvedené stavby podléhají územnímu rozhodnutí o umístění stavby dle § 76 a násl. stavebního zákona a stavebnímu povolení dle § 109 a násl. stavebního zákona. Tyto stavby vyžadují oznámení užívání stavby dle § 120 stavebního zákona nebo kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona. Formuláře žádostí o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení jsou k dispozici na stavebním úřadu MěÚ Vyšší Brod a na webových stránkách města Vyšší Brod. K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí; orgánu památkové péče). Ke stavebnímu povolení se připojí projektová dokumentace dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, zpracovaná autorizovanou osobou. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, v některých případech i orgánu památkové péče). K věci se doplňuje, že v některých případech stavební úřad může územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení sloučit v jedno rozhodnutí stavebního úřadu, na sloučení řízení není právní nárok.  Žadatel může případně dokládat i další podklady dle konkrétních podmínek v území, proto je vhodné záměr nejdříve konzultovat se stavebním úřadem, který specifikuje, které doklady budou vyžadovány.

Bazény u rodinných domků do 40 m2

Bazény do 40 m2 jako příslušenství rodinných domků podléhají územnímu posouzení tj. územnímu rozhodnutí anebo územnímu souhlasu dle§ 76 a násl. a § 96 stavebního zákona. Tyto bazény se následně již nekolaudují.  Formuláře žádostí (o vydání územního rozhodnutí, o umístění stavby nebo oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu), jsou k dispozici na stavebním úřadu MěÚ Vyšší Brod a na webových stránkách města Vyšší Brod. K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí; orgánu památkové péče). V případě územního souhlasu dokládá žadatel doklady dle § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Jedná se zejména o doložení vlastnického nebo jiného práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanovisek správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazných stanovisek dotčených orgánů. Dále je nutno k žádosti doložit jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy a souhlasy osob, které mají k sousedním pozemkům nebo stavbám vlastnické nebo jiné právo, které může být záměrem dotčeno (sousedé, vlastníci pozemků na kterých se stavba umisťuje, pokud nejsou oznamovatelem správci sítí, kteří budou stavbou dotčeni). Souhlasy musí být vyznačeny na situaci se zákresem navrženého záměru. 

Studny

Studny podléhají územní rozhodnutí dle § 76 a násl. stavebního zákona a stavebnímu povolení dle zákona o vodách. Územní rozhodnutí vydává obecný stavební úřad, kterým je MěÚ Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu.  Stavební povolení vydává vodoprávní úřad.  Formulář žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby je k dispozici na stavebním úřadu MěÚ Vyšší Brod a na webových stránkách města Vyšší Brod.   K žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby se dokládá předepsaná dokumentace zpracovaná autorizovanou osobou a doklady dle § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Základem je situace na podkladě katastrální mapy se zákresem navržené stavby a sousedních staveb. Žadatel dále musí doložit vlastnická či jiná práva k pozemkům dotčeným stavbou, stanoviska správců sítí technického vybavení k existenci sítí a závazná stanoviska dotčených orgánů (např. MěÚ Vyšší Brod odboru životního prostředí; orgánu památkové péče) a hydrogeologický posudek ohledně možného ovlivnění sousedních vodních zdrojů.

Poznámka k výše uvedenému příkladu:  
I když se na stavby vztahuje jednotná legislativa, je nutno každou stavbu posuzovat individuálně podle toho, v jakém území se stavba nachází a jaké jsou limity tohoto území. Velmi důležité je také konfrontovat každou stavbu s územním plánem, pokud je pro dané území územní plán vydán a posoudit v každém konkrétním případě předložené doklady a dokumentaci. Stavební zákon také umožňuje povolovat danou konkrétní stavbu v různých režimech (ve zkrácených řízeních, ve společných řízeních, veřejnoprávní smlouvou apod.). Proto se doporučuje ve fázi záměru projednat tento záměr předem se stavebním úřadem s tím, že stavební úřad doporučí žadateli konkrétní postup ve věci.

Právní předpisy:

  • Zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
  • Vyhláška č.  503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření v platném znění.
  • Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
  • Zákon č. 13/1997 Sb., Zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.
  • Zákon č.  20/1987 Sb., Zákon o státní památkové péči, v platném znění.

Záležitost vyřizuje

Stavební odbor

Ing. Tibor Ďureje

Vedoucí Stavebního úřadu
380 746 464, 724 348 592
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Jitka Kubečková (řeší: P. Výtoň, Loučovice)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Dagmar Krejčová (řeší: Vyšší Brod, Rožmberk n/Vlt.)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464, 727 954 916
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz

Veronika Žáková (řeší: Lipno n/Vlt., Malšín)

Referent Stavebního úřadu
380 746 464,
stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz