Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Informace pro voliče


Informace pro voliče týkající se voleb do Zastupitelstva města Vyšší Brod, konaných ve dnech 5. až 6. října 2018


Volby do zastupitelstev obcí ve Vyšším Brodě

Kdy budeme volit?

5. 10. 2018 od 14°° do 22°° hodin
6. 10. 2018 od 08°° do 14°° hodin

Kde budeme volit?

Volební místnost pro volební okrsek č.1 – budova MěÚ Vyšší Brod, Míru 250

Pro voliče bydlící v ulicích:
Míru, Zahradní, 5. Května, Rybářská, Poschoďová, Česká, K Vltavě, Slunečná, Kaplická, Lesní, Klášter, Za klášterem, Na kozinci, Elektrárna

Pro voliče bydlící v místních částech:
Hrudkov, Lachovice, Dolní Jílovice, Kyselov, Lomský Dvůr, Lopatné

Volební místnost pro volební okrsek č.2 – nový pavilon ZŠ Vyšší Brod /vchod z Martínkovské ulice

Pro voliče bydlící v ulicích:
Studánecká, Martínkovská, Na Stráni, Náměstí, Pohraniční Stráže, Na Vyhlídce, Lidická, Dřevařská

Pro voliče bydlící v místních částech:
Těchoráz, Studánky, Horní Drkolná, Herbertov


 


Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev

 

Kdo může volit?

Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jde o státního občana České republiky nebo státního občana státu Evropské unie, pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

 

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen mimo jiné hlasovací lístek označený nápisem „vzor“, prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva obce, která má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich koalice, nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.

Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.

Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního úřadu.

Svůj hlasovací lístek obdržíte do schránky nejpozději 3. října 2018. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vždy vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, kde může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen (ve Vyšším Brodě 15).
  2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno (ve Vyšším Brodě 15).
  3. Kromě toho lze oba způsoby popsané v předchozích bodech kombinovat, a to tak že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce (ve Vyšším Brodě 15).Např. pokud dojde k označení jedné volební strany a dále k označení pěti kandidátů z jiných volebních stran, hlas získají jednotliví označení kandidáti a prvních deset kandidátů z označené volební strany.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do šedé úřední obálky, určené pro volby do zastupitelstev obcí.

Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.


 


Výsledky voleb

Výsledky voleb mohou voliči sledovat na webových stránkách Českého statistického úřadu na www.volby.cz a posléze na úřední desce města. Konečné výsledky potvrdí Státní volební komise.

Výsledky můžete sledovat i přímo zde díky speciálni aplikaci server iRozhlas.cz